(+370) 60 110 130     info@amsterdamplaza.lt
Penkių žvaigždučių viešbutis „Amsterdam Plaza“

VIEŠBUČIO „AMSTERDAM PLAZA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

     Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau Taisyklės) nustato UAB „Mega Invest“ viešbučio Amsterdam Plaza, esančio Vytauto g. 79, Palangoje (toliau Viešbutis), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

Šios taisyklės yra privalomos visiems svečiams. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

Priėmimo ir apgyvendinimo tvarka

 • Viešbutis dirba kasdien 24 valandas per parą.
 • Kiekvienas atvykęs svečias privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą.
 • Svečiui atvykus, jam yra pateikiama svečio kortelė, kurią būtina užpildyti galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) duomenimis.
 • Svečių atvykimo į viešbutį laikas yra nuo 15:00, o išvykimas iki 12:00.
 • Svečiams teikiamos paslaugos: SPA, sporto salės, konferencijų salės nuomos, rūbų skalbimo, valymo, lyginimo paslaugos
 • Svečias turi apmokėti sąskaitą atvykimo dieną (gali būti išimčių), jei nebuvo apmokėta iki svečio atvykimo pagal išankstinę sąskaitą
 • Kambariuose gali apsigyventi 1–2 asmenys, jie moka visą numerio numatytą kainą. Svečiui pageidaujant, už papildomą mokestį yra suteikiama papildoma vieta.
 • Mokestis už apgyvendinimą mokamas pagal nustatytas kainas to laikotarpio kainininke (EUR), t.y. pagal galiojančią bendradarbiavimo sutartį arba galiojančią dienos kainą. Viešbutis pasilieka sau teisę keisti paslaugų kainas savo nuožiūra.
 • Svečiai, gyvenantys trumpiau nei visą parą (24val.) moka visos paros kainą nepriklausomai nuo atsiskaitymo valandos.
 • Svečiui pageidaujant, pagal galimybes, gali būti suteikiamas vėlyvas išvykimas. Išvykstant iki 18 val. yra taikomas 50 procentų  numerio paros kainos mokestis. Išvykus vėliau nei 18 val., svečias moka mokestį lygų 100% kambario paros kainos.
 • Svečiui, sumokėjusiam už viešbučio teikiamas paslaugas, tačiau nusprendusiam jomis nesinaudoti, pinigai negrąžinami. Išvykus iš viešbučio anksčiau nei buvo numatyta, t.y. neišbuvus viso laiko, pinigai už neišbūtą laiką negražinami.
 • Išankstinės rezervacijos yra patvirtinamos sumokėjus rezervacijos mokestį, kuris yra lygus 100 procentų visos viešnagės vertės kainos.
 • Individualios rezervacijos atšaukimo/sutrumpinimo ir svečio neatvykimo atveju taikomas anuliacijos mokestis:
 • Atšaukus/ sutrumpinus rezervaciją, likus daugiau nei 30 parų iki svečio atvykimo, anuliacijos mokestis netaikomas;
 • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją, likus nuo 30 iki 8 parų iki svečio atvykimo, taikomas 50% viso užsakymo vertės anuliacijos mokestis.
 • Atšaukus/sutrumpinus rezervaciją ir svečio neatvykimo atveju, likus mažiau kaip 7 paros iki atvykimo, taikomas 100% viso užsakymo vertės anuliacijos mokestis.
 • Svečiui išvykstant anksčiau negu buvo numatyta rezervacijoje, viešbučio administracijos sprendimu yra taikomas anuliavimo mokestis, kurio dydis priklauso nuo sutrumpintų nakvynių skaičiaus.
 • Atsisakius arba pavėlavus sumokėti išankstinį rezervavimo mokestį, rezervacija yra atšaukiama. Nauja rezervacija atliekama atsižvelgiant į viešbučio užimtumą.
 • Svečiai, lankantys viešbučio gyventojus numeriuose ilgiau nei 1 valandą ir po 22:00 valandos, privalo įsiregistruoti į viešbutį, pateikdami  galiojantį asmens dokumentą ir sumokėti už apgyvendinimo paslaugas arba apleisti viešbutį.
 • Svečiai su gyvūnais iki 10 kg svorio, yra priimami ir apgyvendinami už papildomą mokestį.
 • Pasiliekame teisę neįsileisti į viešbutį asmenų, galinčių kelti nepatogumų viešbučio svečiams;
 • Viešbučio svečiai privalo atlyginti viešbučiui padarytą materialinę žalą, kuri atsirado dėl jų pačių ar jų pasikviestų į viešbutį asmenų kaltės.

DRAUDŽIAMA

 • stumdyti baldus (be administracijos pritarimo).
 • Laikyti kambariuose lengvai užsidegančias medžiagas.
 • Gadinti viešbučio inventorių.
 • Palikti be priežiūros įjungtus elektrinius prietaisus.
 • Naudotis savo elektriniais prietaisais, išskyrus tuos atvejus, kai administracija yra įspėta apie tokių prietaisų naudojimą. Draudimas negalioja naudoti kompiuterių, telefonų įkroviklius skutimosi mašinėles, plaukų džiovintuvus;
 • Laikyti numeriuose gyvūnus  nesuderinus su administracija. Bauda – 100 Eurų.
 • Trukdyti kitiems viešbučio svečiams mėgautis poilsiu.
 • Triukšmauti ramybės metu (nuo 22:00 iki 8:00);
 • Rūkyti numeriuose. Bauda – 200 Eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose yra įrengtos gaisro signalizacijos.
 • Palikti  be priežiūros mažamečius vaikus  iki 12 metų.
 • Atsivesti pašalinių asmenų į viešbučio teritoriją arba numerį neinformavus administracijos.
 • Įsinešti į teritoriją pavojingus gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones.
 • Laipioti ant tvorelių ir atramų bendrose erdvėse ir kambariuose.
 • Laipioti ant palangių.

Viešbučio svečiai PRIVALO:

 • Laikytis bendrųjų naudojimosi taisyklių.
 • Išvykstant grąžinti kambario elektroninę durų kortelę administratoriui ir įsitikinti, kad už visas paslaugas yra sumokėta.
 • Sugedus viešbučio inventoriui arba pastebėjus bet kokį gedimą, nedelsiant pranešti apie tai administracijai;
 • Informuoti administraciją jei suteikta paslauga neatitinka užsakytos paslaugos;
 • Griežtai laikytis gaisrinės saugos taisyklių.
 • Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai yra  išjungti: šviesos, televizorius ir kt.
 • Nepamiršti patikrinti, kad visi karšto ir šalto vandens čiaupai būtų sandariai užsukti.
 • Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai ir balkono durys yra uždaryti ir pašalinis asmuo negali į jį patekti;
 • Elektroninė durų kortelė gali būti išduodama tik svečiui pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Pametus ar sugadinus elektroninę kortelę, bauda – 5 Eurų.
 • Laikyti  vertingus daiktus, numerio seife;
 • Ekstremaliu atveju kreiptis/informuoti  viešbučio registratūrą;

Administracijos Teisės ir pareigos

 • Personalas, netrukdydamas viešbučio svečių poilsio, gali daryti smulkių patalpų bei inventoriaus remontą.
 • Kambarinė, tvarkydama kambarį, pakeis rankšluostį tik tuomet, jei jis bus paliktas ant grindų. Patalynė be svečio prašymo keičiama ne rečiau kaip kartą per 3 paras.
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
 • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Administracija neatsako už nesaugiai paliktas ir prarastas vertybes ir/ar padarytą joms žalą numeryje ar balkone.
 • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti viešbučio svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė viešbučio gyventojams;
 • Viešbučio administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti viešbučio svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Viešbučio kambarių ir bendrų erdvių valymas atitinka visuomenės sveikatos centro nustatytas higienos normas.
 • Svečių daiktų saugojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
 • Svečiai patys atsako už savo saugumą, naudojantis teikiamomis paslaugomis bei privalo laikytis saugumo taisyklių. Svečiams elgiantis nusikalstamai (nesilaikant LR įstatymų), administracija visada kreipiasi į kompetentingas instancijas. LR įstatymų numatyta tvarka visi ginčai yra nagrinėjami Palangos miesto apylinkės teisme.
 • Jūsų ir Jūsų turto saugumui užtikrinti bendrojo naudojimo patalpose bei pastato išorėje įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

Pareiškimai ir pageidavimai:

 • Administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.
 • Svečių pasiūlymai ir nusiskundimai yra apsvarstomi administracijos ir vadovų susirinkimų metu nustatytais terminais.
 • Pageidavimų ir pasiūlymų knyga yra registratūroje ir gali būti pateikta svečiams prašant.

Amsterdam Plaza viešbutis, rinkdamas, tvarkydamas bei saugodamas svečių (-io) jam pateikiamus duomenis bei informaciją, vadovaujasi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo tvarką.

Jūs visada laukiami viešbutyje Amsterdam Plaza Palangoje!